نەورووز

نەورووز
2024-03-20T11:23:38+00:00

هەر لە روژاوا تاگەر روژهڵات

دەنگ پاێ نەوروز تێەێدن لە وڵات

نەوروزمانگ پا نا، لە ماڵ وەهار

شەوبو وریاێ کەێ، دوکوت شەوار

کۊەیل بەێداخ زمسان هەڵکەنن

گەل گەل گوڵان ، گەڕێان هەڵپەڕن

سروە سەماکەێ سێرە ساز ژەنێ

چیمەنِ سەوزپوش، وەنازەو خەنێ

چنار سەرچوپی لە ناو داران          

دەنگ دڵداران، نم نم واران

تازە دەزۊران لە سۊک باخەو

چ تامێ دێرێ ماچ وە قاچاخەو

دنیا چۊ وەهار سێ چوار روژێگە

کینە هەڵکەنن هەرچەن توژێگە

وەهار هەم هات و کەس نەمەن ناڵان

خودا خەم دۊر کە، لە کوردە ماڵان

                 ئومێد کەلهڕ

Shafaq Live
Shafaq Live