میلکان دڵ

میلکان دڵ
2023-11-13T15:18:18+00:00

ئمشه‌و تووای له‌ داخ دڵ ،چوي  که‌و وه‌  بێده‌نگ فڕ بکه‌م  

 خوه‌زیه‌و کە تاگه‌ر خوه‌ر هه‌ڵاێ، هه‌ر و‌ه‌ێ هنازه‌و بڕبکه‌م!

  چید و ت هیشتیده‌م وه‌ جی، له‌ێ  ته‌پڵه‌ تووزان خه‌مه‌و 

 شه‌رت بو کە تا بایده‌و له‌ نوو، تا لاێ خودا ده‌س دڕ بکه‌م  

  په‌یتاو له‌ دیوری کردمه‌و، ساقی له‌ من بڕیایه‌ دی  

 ئاخر ت بیوشه‌ی هه‌ر وه‌ من ، تا که‌ی چوي  ئاگر گڕ بکه‌م   

 هه‌ی هه‌ی خشه‌ی پاگه‌ی زه‌لان، هه‌ڵپێچیا له‌ی ناوه‌ دی  

 ئیوشن له‌ شوونم هاتێه،‌ تا گه‌ر ئڕای خه‌م چڕ بکه‌م

 به‌وره‌و هساره‌ی وه‌رسووم، له‌ی نوو هه‌ چوي جاران هه‌ڵا 

زانم کە دیوریدن له‌ لیم ، ئمشه‌و تووای کوڵ وڕ بکه‌م  

خوه‌زیه‌و که‌شه‌ی یه‌ی جا ت بای، سه‌ر به‌ی له‌ میلکان دڵم  

 تاگه‌ر کولی زنێانیم ،هه‌ر وه‌و چه‌وه‌یله‌و خڕ بکه‌م

 

حامد شەبابی

Shafaq Live
Shafaq Live