له رووژی ترسم

له رووژی ترسم
2023-11-16T12:51:16+00:00

له رووژی ترســـــم دڵ بــــووده ناشـــاد

هــه‌رچـی ک داشتیم بوه‌یـــمن لــــه یــــاد

له هویرمان بچوود ک ئیمـــــه کوردیــــم

رووڵــه‌ی که‌یخســــره‌و، ئاریائــی نــژاد

فه‌رامووش بکه‌یـــــم خـــاوه‌ن تاریخیـــم

له‌ هووز و تیره‌ی ســــاســــانی و مــــاد

له رووژی ترســــم لــــه‌ی خاک پاکـــــه

که‌س ده‌نگ به‌رز نه‌که‌ی له ده‌س بیـــداد

گشت بوونــه چــــاکر زه‌‌هـــاک ده‌وران

ره‌نج کاوه‌ی کورد بیــــه‌یمن وه بــــــــاد

جه‌شنــــمان بووده جه‌شـــــن بیگانـــــــه

له‌جی خوه‌ر نازار، مانگ بووده نه‌مــاد!

له رووژی ترســــم، نه ژن و نه پیـــــــا

نه حه‌تتــــا ئه‌وه‌ی ئه‌زیـــــــزه لــــــه‌لاد

دی له وه‌ر نه‌کــــــه‌ی له‌باس کـــــوردی

یا قســـه نه‌کــــه‌ی وه زووان ئــــــه‌ژداد

هه‌ڵـــه‌و بگه‌ردی لــه فه‌رهه‌نگ خــوه‌ی

به‌زم و باو فه‌ره‌نـــگ باس بکه‌ی ئـه‌ڕاد

له رووژی ترســــم لـــه‌ کــــورده‌واری

دی که‌س نه‌زانی له مه‌عنــــای عشـــــق

نه دوێت شیرین بوو نه کوڕ وه فه‌رهـاد

دروو ده‌لـه‌سـه، جی راســــی بگـــــری

هه‌رکه‌س راسی کرد سه‌ر بیــه‌ی وه باد

ئه‌ی خوه‌یشک و برای ئازیز کــــــوردم

نه‌که‌ی تاریخــد بوه‌یــــدن لـــه یـــــــاد!

چوون چرای ریــده ئه‌ڕای هه‌میشـــــــه

ئه‌ر خامووشه‌و بوود، تاریکه نــــــوواد

شانازی بکــــه وه فه‌رهه‌نگ خـــــــوه‌د

تا گشت بزانن چـــه‌ن بــه‌رزه ئــــــه‌ڕاد

ئه‌ی کـــورده‌واری گیانم وه فــــــــه‌دات

ئه‌هــوورامه‌زدا وه پشت و پـــــــــــه‌ناد

Shafaq Live
Shafaq Live