بەو پا قه‌دمد خاسه

بەو پا قه‌دمد خاسه
2024-05-14T13:13:40+00:00

وه‌ختێ ک دلم گریه‌ێ تیه‌ی بوقز دلم وا که‌ی

زانم ک هه‌وا خوامی، حه‌یفه که ت حاشا که‌ی

سه‌د دیوز و که‌له‌ک ده‌یدن، هه‌ر جا ک بچم ته‌یدن!

سه‌نگ بود ته‌ره‌ک به‌یدن، ئی جوره ته‌ماشا که‌ی

له‌ی باخه په‌لی وشکم تا بال و په‌ڕی وا که‌ی

هه‌ر جورِ مه‌لؤچگ ته‌یی، له‌ی بان ِ په‌له جا که‌ی

که‌م دی ت هه ده‌س ده‌س که، گلیه‌ی له‌م دی به‌س که

شێته‌یل په‌رینه‌و گشت، تا‌گه‌ر که ت  پاپا  که‌ی

که‌ی بوود هه چؤ ئه وسا، بایدن ته وه ئی ده‌ورا

چؤن دلخوه‌شی گه‌ورا، له‌ی ناو دله به‌ر‌پا که‌ی

له‌یره هه ‌ده‌نگ و باسه، ئیوشن ک ت تیه‌یی راسه!

به‌و پا قه‌ده‌مد خاسه، ئێ ملکه ت ئاوا که‌ی

رەزا موزونی

Shafaq Live
Shafaq Live