بــــــه‌رزه چروو

بــــــه‌رزه  چروو
2024-07-08T14:04:27+00:00

 ئــــــاگــــر  بـــگــر  بـــــه‌رزه  چــــروو

ڕوشــــن  بـــــــکـــه  ڕاســـــــو  دروو ""

چــڵـه‌ێ  شـــوڕێـگ  بـــێـه  لــه  چــه‌و

جـور  ئـاێـمەیل  خوه‌د  مه‌ێ  لـه خـه‌و ""

هـــــوره‌یـــش   چـــڕم   لا   مــه‌کـــره‌و

شـــه‌و  لاد  خــه‌فـــم  جـام  مــه‌کــره‌و ""

وه شـــه‌و  کــیـوه  دڵ  خـوه‌ش  مـه‌که

خـوه‌شی  شــه‌وار  بـه‌ش بـه‌ش  مـه‌که""

لاد   بــــــــووڕن   بـــــــه‌رزه   چـــــروو

مــه‌کـه‌ف  ئــەو  شــۊن  قسیه‌ێ  دروو""

پــــــه‌لــــد  بــــــڕن  کـه‌ن  وه  گـوچان

 دۊدد   بـــــه‌نـــه ، بــــــان   ســـــقـــان  ""

چــــــــروو  چـــــڕێ  چـــــلـەێ  چــــلـه

کــــه‌چــه‌ل  لــــه  ژان  لـــێـوا   هـــــلـه ؟!

ئـــــاگـــر  بـــــگـــر  بـــــه‌رزه  چــــــروو

تـــا  ســـاز  بــکه‌یـم  چـایــێگ  لــەنـوو""

بــــــه‌رزه  چـــــروو  بـــــه‌رزه  چــــروو

بــــکـه  وه  خــــــوه‌ڵ  دنــــیــاێ  دروو""

هەڵبەست (شێر): پـــاتووره   کــەڵـــهوڕ

      

           ســـەئــید مــێرزایی

Shafaq Live
Shafaq Live