کورونا خوه‌ێ ئه‌وشارێ

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2020-11-18T20:52:10+0000
کورونا خوه‌ێ ئه‌وشارێ

شه‌فه‌ق نیوز- هه‌فتاد و سێ له سه‌د په‌ره‌ستار‌ه‌یلێ ک تووش کورونا هاتنه، چاخ و ملومه‌س بینه.

چاخ‌ومه‌سی، نوای واکسن کورونا، ده خاسه‌و کردن بیمارییه‌یل دگرێ و کونه‌رێ دکه‌ێ.

چمان، کورونا ده نام له‌ش ئایمه‌یل چاخ خوه‌ێ ئه‌وشارێ تا ده وه‌خت خو‌ه‌ێ، چز و ژه‌هر خوه‌ێ بڕشنێ.

related

کورونا، پوولدارتر ده‌وڵه‌مه‌نه‌یله کرد

Date: 2020-10-09 06:27:04
کورونا، پوولدارتر ده‌وڵه‌مه‌نه‌یله کرد

داشکانن کورونا، وه گه‌رد هونه‌ر کوردی

Date: 2020-11-04 09:41:45
داشکانن کورونا، وه گه‌رد هونه‌ر کوردی

کورونا گیان یانزده که‌س له هووز ده‌رمان، ده کرماشان کوشتگه

Date: 2020-11-05 07:22:18
کورونا گیان یانزده که‌س له هووز ده‌رمان، ده کرماشان کوشتگه

ئه‌ڕا بڕێ له کورونائیه‌یل کوت‌و‌پڕ دمرن؟

Date: 2020-11-07 06:22:07
ئه‌ڕا بڕێ له کورونائیه‌یل کوت‌و‌پڕ دمرن؟

کورونا، پیاگه‌یله فره‌تر داشکنێ

Date: 2020-11-07 07:20:59
کورونا، پیاگه‌یله فره‌تر داشکنێ

کورونای دریژه‌داریش دیریمن

Date: 2020-11-09 16:55:06
کورونای دریژه‌داریش دیریمن

کورونا گز ئه‌ڵوه‌سییه

Date: 2020-11-12 10:05:35
کورونا گز ئه‌ڵوه‌سییه