ساعەت زیرەکیگ پەیمانەی شەکرەی خوین کەێد

2023-05-23T08:50:17.000000Z

شەفەق نیوز/ کۆمپانیای هواوی یەکەم ساعەت زیرەک دەرکدیە ک توەنێد پەیمانەی ئاست شەکر خوین بکەێد وەبی ئەوەی پێویست وە زەخمداریکدن پەنجە یا وشکنین خوین بکەێد.

ئی تایبەتمەنییە لە ساعەت "Huawei Watch 4" هەس  وتوەنێد پەیمانە و چەودێری شەکرەی خوین وەکارهاوەری بکەێد و ئاگاداری بکەێد ئەر رەسیە قۆناغ مەترسیداریگ یا  سەردانکردن پزیشک بخوازێد.

Shafaq Live
Shafaq Live