خوەنستیگ لە کتاو (چوین هەر ساعەتیگ لە رووژەگەد وە خاسترین شیوەی گوزەران کەید)

خوەنستیگ لە کتاو (چوین هەر ساعەتیگ لە رووژەگەد وە خاسترین شیوەی گوزەران کەید)
2023-11-17T06:22:14+00:00
شەفەق نیوز/ (چوین هەر ساعەتیگ لە رووژەگەد وە خاسترین شیوەی گوزەران کەید)، کتاویگە ئەرا نویسر ئەرنۆڵد بینێت، و جویر کاریگ دێرین لە چین ئەوبانبردن کەسیگ، و وەسەربردن وەختەگە، دریەێدە قەڵەم، کە بینێت دەسکەێدە راسەوکردن هویریگ ناڕاس لەناو کۆمەڵگا، کە ئەویشن وەختەگە کەمە، باس كڵێد کە گشت کەسیگ هەر لە رووژەگە ٢٤ ساعەت دیرێد، وەلێ ئەوە گرنگە چوین وەختەگە وەکار بارێد.

بینێت رەخنە لە هەڵسوبنیش کەسەیلیگ ئاسایی وەرد ژیانەو گرێد، وەتایبەت ئەوانەگ پاپەی وەختەگە نیین کە چوین چوودە سەر، و وەختیگ دەسیان بیکارە چ کاریگ ئەنجام دەن.

ئویشێد: فرەی مەردمەگە رووژەیلیان لەناو کار تەواو کەن، و شەوەیلیان وەبیخود لەدەسیان چوود، و لە جیای ئەوە، بینێت تەمەی ئەوە کەێد کە ئی وەختەیلە ئەرا خاسەوکردن خوەیان و ئەوزەڵکردن کەسایەتی وەکار بارن.

لە خاڵە گرنگەیل ناو کتاوەگە، ئەوەسە کە قایمکردن مەغز وهویرە، کە هەکاتی وەرزشە ئەرا لەش، مەغزمانیش وەرزش خوەی خوازێد تا تەندروسیی خاس بوود.

تەمەی خوەنەوارەیل کەێد بەشیگ لە وەختەیل ئێواران و شەوانە بیەنە خوەنستن ئەدەب، فەلسەفە، یا باوەتەیلیگ ترەک، نەگ وەخاتر وەنواچگن پیشەیی، باوجی ئەرایەگ خوەی لە خوەی رازی بوود.

بینێت باس گرنگی ژیانکردن لەناو وەخت ئیسە کەێد، کە نووڕێد مەردم فرەیگ ژیانیان کەفتیەسە گوزەشتە و جارانی، یا زووریان خستنەسە مل ئایندە و بانان، و رووژ خوەیان لە هویریان چگە، ئەراوە نویسەرەگە تەمەی کەێد کە وەگشت شیوەیگ بکەفنە فتراق ئیرنگە، و تا تویەنن سوود لەلی بگرن.

وەگەرد ئەوەیش، کتاوەگە باس گرنگی خووگردن و رۆتین کەێد، کە داوای دروسکرن رۆتینیگ رووژانە کەێد، تا دی بچایشەن وەختەگە خاستر وەکار بارن.

ئمجا ئویشێدیش: ئەگەر خشتە ئەرا ماوەیگ بوود، کەسەگە توەنێد وەختیگ زیاتر پەیا بکەێد تا بەشداری لە چشتەیلیگ بکەێد کە دەڵی وەپیان خوەشەو بوود.

بینێت باس ئەو دەسپیچگ باوە کەێد، کە هەمیشە ئویشن وەختەگە کەمە، کە ئویشێد کارەگە کەفێدە ئەوە کە کارە گرنگەیل بخریەنە رزە بانینەیل ناو خشتە، و ئەو چشتەیلە کە فرە گرنگن بخەنە وەردەم و وەختیگ ئەرای دیاری بکەن، تا مەردم وەشیوەیگ زیاتر بەرهەم داشتوون، وزیاتریش رازی لە خوەیان بوون.

 

Shafaq Live
Shafaq Live