ئەڕا گرنگە لە تاریکی بخەفێ؟

2023-03-13T07:14:58.000000Z

شەفەق نیوز/ خەفتن لە شوین تاریگ بیجگە لەوەگ بوودە هووکار خاستر خەفتن و شەو نیەێدە خەوەردە و خەو لەلی تێک نەچوود، وەگەرد ئەوەش چەن سوود گرنگیگ ئەرا تەندروسی دیرێد.

ماڵپەڕ "العربیة" لە باوەتیگ دیاری سوودەیل خەفتن کردیە لە تاریکی  ک بریتین لەیانە:

- گاڵ دەرداین هۆرمۆن میلاتۆنین دەێد.

- دەماخ وە خاسی کارکەێد.

- سیستم وەرگریی گورج بوود.

- کۆتایی وە دڵتەنگی تیەرێد.

- دەسمیەتیدەرە ئەرا خەویگ تەندروس و ئارام.

- تەرکیز و زیرەکیی زیاتر کەێد.

- وە سوودە ئەرا  تەندروسی ئەندامەیل لەش.

Shafaq Live
Shafaq Live