کورونا، سەر لە وەرزێشتکارەێلەێش شێوانگە

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2021-05-05T06:23:09+0000
کورونا، سەر لە وەرزێشتکارەێلەێش شێوانگە

شەفەق نیوز- پێشکشکار تەرحێگ تەحقیاقاتی دە مل وەرزێشت تێهران وانگ داگە ک دوماێ هاتن کورونا 80% وەرزێشتکارەێلە ئەڕا وەرزێشت کردن مەحدوودییەت پەیدا کردنە و سەخت و سس کەفتنە ئوو هەمیش 30%یانیش هه واز هاوردنه له وەرزێشت کردنەێلەیان.

ئەوی وتگە 21.5% ئەوان دەربەن کورونا نەبینە و کار خوەیان کردنە و 48.5% ئەوانیش نیمەناتەمام شوونگیر وەرزێشتەگەیان بیینە و 30.%یش لە بنەو، واز هاوردنه لەێ کارە.

دوکتور عەلی کاشی، ماموستاێ زانکو وتگە ک کورونا، ئاڵنگ فرەیێگ دە مل وەرزێشت داشتگە ئوو هەرچەن وەگەرەک بی ک دەێ ناوە و ئەڕا نواگیری لە تووش هاتن و وەبان بردن سیستم هێمنی بەژنێیان، مەردم وەرزێشت فرەترێ بکردان تا گیان و لەش وڵاتوەندەێلە وەرەقەت نواگیری لە تووش نەهاتن وە کورونا لە دە‌س نەداگا باوجی وەداخەوە لەێ‌وا نەکریاگە و بێ‌ژە باشگاێلە ک فرە لەیان داخریانە و کار بار و دەرئامەگەیان لە دەس دانە، فرە لە مەردم دی دە دەر کەلیش واز لە وەرزێشت کردن هاوردنە ک یە فرە ئەڕا تەندوروستی گەنە و کوت‌کوت لەش‌ساقی جامێعە وەرەو گەنی دبەێ.

related

خۆکوشتن دا نوای کورونا

Date: 2020-12-03 18:15:49
خۆکوشتن دا نوای کورونا

کورونا، بەدتر لە جەنگ جەهانڕوو

Date: 2021-01-11 08:09:58
کورونا، بەدتر لە جەنگ جەهانڕوو

ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

Date: 2020-11-13 18:05:46
ویریا ببن ک له نوو کورونا نه‌گرن

تیه‌ڵترین ماڵئاوایی دنیا

Date: 2020-12-03 18:44:41
تیه‌ڵترین ماڵئاوایی دنیا

کەیوانووێ دۆماێ 101 ساڵ له داشکانن پاندومیێگ، ئمساڵ واکسه‌ن دا

Date: 2021-01-15 07:20:53
کەیوانووێ دۆماێ 101 ساڵ له داشکانن پاندومیێگ، ئمساڵ واکسه‌ن دا

جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

Date: 2020-11-17 18:25:35
جه‌شن یه‌ک ساڵانی کورونا

کورونا، چشتەیلێ تر لە ویرەو بردگە

Date: 2020-12-10 16:18:03
کورونا، چشتەیلێ تر لە ویرەو بردگە

مەرگ رووژێ هزار کورونایی ده ئاڵمان

Date: 2021-01-15 10:16:30
مەرگ رووژێ هزار کورونایی ده ئاڵمان