گەماڵ‌ بازگ

Category: مێژوو

Date: 2021-06-11T17:42:43+0000
گەماڵ‌ بازگ

محەممەدئەمین مەنسووری /  گەماڵ‌بازگ چەن قاترێگه. دنانەیلێ مننه دنان پەڵنگ. هەگ دۊنێگەت، چنه دنانەیل ده بان یەک ئەوجەڕنێ، ئۊشی یەسه گێشتێان ئشکنێ. هامساگەمان گەماڵێ دێرێ. نامێ ناگه گەماڵ‌بازگ ئەمان بازگ نیه، ئێقره سیەسه شەوان ده تیەریکی دیار نیه. ئێقه زیەڵگم دێ چوو، شەوان هه فکر کەم ده نام تیەریکی ئتاقەم هەشارەو بۊه. ئێقه زیەڵگم دێ چوو، شەوان مێز کەمه خوەمەو. جار هەسه دیاێگه نام خەوم، چنگیڕ خەێ. یێ شەو هات خواردەم.

ئیسفا گرتم یه دی فایده ناشت. چگمه بازاڕه نەڕەدێوێ سەنم نامەێ ئەو ژۊەر سەرم شەوان هۊرێ وەموو. نەڕەدێوه سێ کەپووڵ دێرێ. هەرکامان ده کەپووڵەیلێ، چوار گله دەس و شەش گله قول دێرێ. خۊن ده چەمەیلێ وارێ. پنگاڵێ منێگه پنگاڵ گورگ. ئێقه قت‌قەۊه، هەرسێ کەپووڵێ هانه قەێ سەقفەو. هەرچگه م بۊشم کەێگه قەوڵم. ده وەختێگەو نەڕەدێوه نامەسه ئتاقەم، دی زیەڵگم ده گەماڵ‌بازگ نیەچوو. گەماڵ‌بازگ ئەر بێاێگه نام ئتاقەم، نەڕەدێوه ئەڵدڕێگەێ.

ڕاسی ده هۊرمەو چگ یه بۊشم. هەرسێ کەپووڵ نەڕەدێوه یەک وه یەک مننه کەپووڵ گەماڵ‌بازگ.

related