لە ناو ڕووژەیل° وارانی

لە ناو ڕووژەیل° وارانی
2024-03-16T09:06:07+00:00

هەر ئەوجوورەگ° خۆەد زانی

دڵم گیر° چەوەیلێگە

چەوەیل° کاڵ° لەیلێگە

چەوێ ئاگر وە کووڵم کەێ

هـە چۊ شارەیل° چووڵم کەێ

وەلا بــــەێـــــدەم ورەو جــــــاران

وە مڵـــــــــک° ســـــــەونــز° نــــازاران

هــــە چــــــــۊ مــــــــــەجنوون° ئـــــــاوارە

وە شێتـــــــــــی وەر نەمـــەێ شــارە

 منــــــو قــرچەێ دڵ° کاڵــــــــێ

  منــو ئـــەورەیل° شەۊ واڵێ

تگــێ،

              شــوورێ 

                             پــەژارەیلم

 لەنوو گل دەێ وهارەیلم

  دۊەت° قژ هۊل° خوەزێەو تێ

  دەنڰ° چۊزەیل° کەوکەو تێ

جلیل ئاهنگر نژاد

Shafaq Live
Shafaq Live