سێ پارچە شیعر

سێ پارچە شیعر
2024-06-11T08:48:27+00:00

چەنێ دەس وە سەرم کەێدن، چەوەیلد؟!

له مــاڵ° خۆەم دەرم کەێدن، چــــەوەیلد!

وە باخ° لێو ئەگەر گۆڵ کاریم کەی؟!

دوواره پەڕپەڕم کەێدن، چــەوەیلد!!!

                 جلیل نیک نژاد

هەێڕوو...

هەێڕوو ئەگەر بچیدن، زانم مــــــــــرم له شووند!

شەۊ  تەنیایی ت ، هەر شەو دڕم له شووند!

بیلا هەمۊشه بۊنم خۆماری چـــــــەوەیلد!

بچیدو دی بتووری، ئــــــاگر گرم له شووند!

بێ تــ  تیەڵە ژیانم، هەناێ نیەتەی وە ماڵم!

ئەگەر بـــچی وە مەولا، مردن چڕم له شــــووند!

هەێڕوو، بچی له ئێـــــــره، واران وارێ له دیدەم

نیەۊنیدنەم پەشێوم، هە چەو سڕم له شووند؟!

یاخی لواێ مەجنوونم، یەێ بێستـــــۊن ها ژانم

کــــۊەێ پەڕاوو شاهوو، گێشتێ بڕم له شووند!

نــــــــــــازار! ئەگەر بچیدن، زانم مرم له شووند!

وێنەێ زەنڰێ دجاره، یەێ شەو زڕم له شووند!!!

              مهوش سلیمانپور

نیەتێ لەێ دەورمە، سووسەێ دەنگ کەس 

         ک بۊشم دووس چگە، شوونێ بێەو دەس! 

خــۆمارم   کردێە، کــووچ  نە‌وە‌ وەخت 

              هە  ناوێگێ   بوەێ، مِن پێ بکەێ  مەس 

                  ایران علی کرمی

Shafaq Live
Shafaq Live