کولیچە چوودە رزبەن شیرینیەیل جەهان

کولیچە چوودە رزبەن شیرینیەیل جەهان
2024-04-01T11:52:13+00:00
شەفەق نیوز/ وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ تام ئەتڵەس کولیچە چوودە ریزبەن یەکیگ لەو شیرینیەیلە کە دروسکرێد.

وەپای خەوەریگ ماڵپەڕەگە، ئیرنگە هەزار و 900جوور شیرینی لە جەهان هەس، کولیچەیش یەکیگە لەو شیرینیەیلە.

باس لەوەش کریاگە، کولیچە یەکیگە لە جویرەیل شیرینی عراقی  لە رزبەن جەهان پلەی هەزار 182 وەدەسهاوردیە.

Shafaq Live
Shafaq Live