پەنج خوەراک وە زوی شەکر ناو خوین تاوننەو

2023-05-25T10:34:35.000000Z

شەفەق نیوز/ سیستەم خوەراکی رووەکی یەکیگە لە سادەترین ریەیل ئەرا کەمکردن شەکر ناو خوین و وساننی، چوینکە پەنج خوەراک هەس توەنن زوی شەکر ناو خوین کەمەو بکەن.

وەپای باوەتیگ تەندروسی ماڵپەر"الیوم السابع" پەنج خوەراک هەس شەکر ناو خوین زوی کەمەوکەن ک ئیانەن:

١. ئەو سەوزەیلە دەوڵەمەنن وە مەگنیسیۆم.

٢. رووەکە توێمدارەیل، جویر کویلەکە، چنجگ و هتد..

٣. کاکاو، پڕە لە مەنگیسیۆم و ماددەی ریشاڵی و ئاسن و پرۆتین و ئەرا کەمەوکردن شەکر سوود دیرێد.

٤. چەرەساتەگان.

٥. دانە تەواوەیل. 

Shafaq Live
Shafaq Live