کەمیگ خاسی لەشوین خوەد بیلەو

کەمیگ خاسی لەشوین خوەد بیلەو
2024-07-07T13:15:49+00:00

کوڵە چیرووک 

لەناو بیاوان چووڵ وبی ئاویگ، سواریگ وە کووڵ ئەسپ، کابرایگ زەخمدار و تینگ لەناو ریەگە دی، لەلای وسیا، و دەنگ هاوار لەلی وەزوور هەڵسێد، کە ئەو کابرا هاز دەنگی بڕیاس.

سوار لە ئەسپ هاتە خوار، و کونە ئاویگ دراورد، و دەمچەوی هوونکەو کرد، ئیجا تیری لە ئاو کرد.

کابرا وت: ئەگەر چشتیگ دیرێد بخوەم، چوینکە لە وەرسگی گیانم دەرچوود، سواریش رەشمەی ئەسپەگە وەقەی بنجگیگ بەسا، و وت: لەیرا چەوەڕییم بکە، تا چیلگ گردەو بکەم، چوینکە لەی ریە چشتیگ راو کردمە، تا خواردن خاسیگ ئەراد بکەم.

 

سوارەگە ئەسپ وەجی هیشت، و هەناێ کەمیگ دویرەو کەفت، وەریگ کردە دویا، و دی کابرای زەخمدار سوار ئەسپەگەی بویە، لە دویرەو هاوار کرد، یە چە کەید؟

وت: دی ئەسپ و ئاو و خوەراک کەفتیەسە دەسم، ئەڕا چە لەی بیاوانە بمینم، ت لەیرا بمین، و من چمە ریمەو.

کابرای سوار وت: ئەی م هاتم خاسی ئەرا ت بکەم، وەیجویرە خاسەیگە دەێدە دەسم؟

وت: تو کار خوەد کردید، منیش کار خوەم کەم، یەسە ک تو لەیرا لە تینگی بمر، منیش ئەرا میلکان خوەم وە ئاسوودە چمەو.

کابرای سوار وت: خاسە برا، هەر کەمیگ ئاو ئەرام بیلە جی.

کابرای سفڵە وت: نە، هاتێ ئاوەگە بەش خوەم نەکەی.

کابرای سوار وت: تەنیا یەی تەمەی وەپید دیرم، ئەرام هەر ئی چشتە وەجی بار.

وت: چەس؟

وەپی وت: ئەگەر ئی کارە کردی و من لەیرا وەجی هیشتی، تەمیید کەم ئەرا کەسیگ ئی باسە مەکە.

وت: ئەڕا باسی نەکەم، لە رسوایی رخد نەچوود؟ چوینکە تا مەردم ئی باسە بزانن ت مردیدە.

وت: نە، وەکیوکیانی من لە رسوایی رخم نیەچوود، وەلێ لەوە رخم چوود ئەگەر مەردم وەی کردەوەی تنە بزانن دی کەسیگ خاسی ئەرا کەس نەکەێد.

کابرای سفڵە، یەی خەنینەی بەرزیگ کرد، و رەشمەی ئەسپەگە کیشا، و ئەسپیش کەفتنەو دەو.

کابرای سوار، لە دویرەو فیکە ئەرا ئەسپ کوتا، ئەسپیش لە شوین خوەی هەڵتیزگان، و کابرای سفڵە داد روی زەوی.

کابرای سوار، رەسیە لای سفڵە، و سوار ئەسپەگەی خوەی بوی، و کابرای سفڵە دەسکردە لاڵکیان، وەلێ هەیهات، وت: مەگەر تەنیا گوپیگ  لەی ئاوە ئەراد بیلمە جی.

Shafaq Live
Shafaq Live