کامیرایگ توان نیشانداین ژیر پووس و ناو گووشت دێرد

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2021-11-22T12:27:23+0000
کامیرایگ توان نیشانداین ژیر پووس و ناو گووشت دێرد

شەفەق نیوز/ تیمیگ لە زانایەێل ئەمریكی، كامێرایگ دروسكردنە جۊر خوەیان ئۊیشن  ئەوەنە وە هۊیردی کار کەێد، پووس و گوشت رەدکەێد و توان دۊینین ناوزگ ئایەم دێرد.    

كامیراگە سێ ڕەهەندییە وە تەكنیك درۊژە شەپۆل کارکەێد و تۊژەرەێل زانكۆ نۆرس وێسترن لە ئەمریكا دروسی کردنە.    

وەگورەی  میدیای ئەمریكی بڵاوکردیە، كامیراگە رووشنایی خەێدە بان چشتەێل نەدۊنریاگ دۊیایی هەمان ئەو رووشناییە لەناو خوەی گردەو کەێد و وە ری  وەکارهاوردن زیرەکی دەسکرد، تەنەگە جاریگتر دروسکەێد، ئەوەش توان دۊنین ناوەوەی چشتەێلە دیرێد.    

هۊردی ئێ کامیرە تا ئەو ئاستەس توان دۊینین ژیر پووس و بچوگترین و هۊردترین مولوڵەی خۊێن دیرێد، لەوەر ئەوە زانایەێل ئۊیشن دۊیای خستنە کار ئەو کامیرەێلە دی پزشکەێلە پێوستیان وە ئامێر ناو زگ دۊینین نێرن ئەرا نووڕستن کۆڵۆن و لێخەرۊیەل ئایم. 

related

ئایا درەختە دەسکرتەیل دەسمیەتی پاکەوکردن کەشوهواگە دەن؟

Date: 2021-04-23 10:00:09
ئایا درەختە دەسکرتەیل دەسمیەتی پاکەوکردن کەشوهواگە دەن؟